Major Chord Formulas

Chord Root 3rd 5th Example
C major C E G C major chord
C# major C# E# G# C# major chord
Db major Db F Ab Db major chord
D major D F# A D major chord
Eb major Eb G Bb Eb major chord
E major E G# B E major chord
F major F A C F major chord
F# major F# A# C# F# major chord
Gb major Gb Bb Db Gb major chord
G major G B D G major chord
Ab major Ab C Eb Ab major chord
A major A C# E A major chord
Bb major Bb D F Bb major chord
B major B D# F# B major chord